KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn wil staan voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma.
  • Er staat een deskundig team van leerkrachten en begeleiders.

U bent van harte welkom op onze school!

Nieuwsbrief fusie Balsemyn en Bolster

Aan de ouders en leden,

Zoals u weet hebben CBS De Balsemyn en OBS De Bolster in het afgelopen schooljaar gesprekken gevoerd over een mogelijke fusie tussen beide scholen.

Met deze brief wordt u geïnformeerd over het vervolg van dit traject.
Zodra bekend is wie zitting hebben in de werkgroepen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Volksdansers uit de Oekra´ne

Op woensdag 5 juli hebben we samen met de Bolster genoten van een volksdansgroep uit de Oekraïne.Een geweldig sfeervol gebeuren, waar de kinderen actief bij werden betrokken.
Na afloop was er een ontmoetingsmoment van een afvaardiging van de groep met de leerlingen uit groep 7b/8. De kinderen hadden daartoe in het engels vragen voorbereid. Op de foto's een impressie!

 

Geslaagd!!

Honderden muziekexamens zijn afgelopen weken afgenomen door Wâldsang docenten. Op de basisscholen deden 803 leerlingen examen en van de vrije tijds leerlingen 230.  Geslaagden: allemaal van harte gefeliciteerd!

Op de foto de trotse Blokfluit leerlingen met hun diploma uit het klasje Algemene Muzikale Vorming van docente Monique Mols. Noah, Sinne, Emma, Pieter Jacob, Mirthe, Daniek, Siebren, Nynke en Hindrik: super gedaan!

Dansvoorstelling bovenbouw

De afgelopen weken hebben de kinderen van de bovenbouw op dinsdagmiddag mee gedaan aan danslessen vanuit het naschoolse aanbod. Dinsdagmiddag 27 juni was de uitvoering van de kinderen. De kinderen lieten allemaal verschillende dansen zien: hiphop, Afrikaanse muziek, volkdans enz. Het was erg leuk. Dit was onder leiding van Willy van Assen. De kinderen hadden er veel plezier in.

 

Advies geledingen betreffende onderzoek fusietraject Balsemyn en de Bolster

Eastermar, 23 mei 2017

Geachte ouders en leden van de Balsemyn,

Door het bestuur van PCBO Tytsjerksteradiel is aan de Medezeggenschapsraad en Schoolraad (geledingen) gevraagd advies uit te brengen over het al dan niet starten van een onderzoek naar een fusie traject tussen de Balsemyn en de Bolster.

Op basis van de opgehaalde informatie adviseren de geledingen om het onderzoek naar een mogelijk fusietraject tussen de Balsemyn en de Bolster van start te laten gaan.

In januari en april 2017 hebben twee informatie avonden plaatsgevonden voor ouders en leden. Per avond waren er zo’n 25-30 ouders en leden.Tijdens deze avonden bleek dat het overgrote deel van de ouders en leden onderzoek willen starten naar een fusietraject. Tijdens de laatste algemene avond stemden zo’n 90% van de aanwezigen voor onderzoek. Daarbij wel opgemerkt dat een groep ouders en leden de christelijke identiteit meer en beter geborgd zou willen zien dan alleen het organiseren van de opening van de schooldag[1].

In navolging daarop is gesproken met een groep ouders en leden. Daarbij worden een aantal zaken genoemd zoals;

Aandacht voor christelijke feestdagen
Bereidheid om met de protestantse gemeente in Eastermar op gezette tijden samen op te trekken
Openen en sluiten van de dag

Bovenstaande punten willen we als geledingen meegeven als speerpunten voor de identiteitscommissie/werkgroep tijdens het onderzoek.

Als geledingen realiseren wij ons dat het bestuur het advies naast zich neer kan leggen maar wel waarde hecht aan deze inbreng.

Indien er naar aanleiding van ons advies vragen zijn dan horen wij dat graag van u.

Voor ouders en leden zijn wij per mail bereikbaar op ouderpeilingbalsemyn@gmail.com of telefonisch bij een van de mensen die zitting hebben in de geledingen.

Met vriendelijke groet,

MR: Theo Douwes, Sietze Dijkstra, Aly van Dijk, Albertha Hoekstra
SR:Jan van der Veen, Joanna van der Sluis, Dieuwke Spijksma, Thea Tadema, Reineke Vogt en Richtsje Sietsma

NB: De communicatie over bovenstaande ontwikkelingen willen we zoveel mogelijk via de website van de Balsemyn en per mail laten verlopen.Wilt u daarom uw mail adres doorgeven middels ouderpeilingbalsemyn@gmail.com

[1] Voor het openen van de schooldag gaat de voorkeur uit naar het bijeen houden van de groep kinderen.