KBS "De Balsemyn" voor b(l)oeiend onderwijs!"

Welkom op de website van KBS "De Balsemyn" in Eastermar!
De Balsemyn wil staan voor boeiend  en bloeiend onderwijs.
We doen dat a.d.h.v. de volgende kenmerken:

  • Een modern en afwisselend leer- en creatief aanbod.
  • Persoonlijke aandacht voor ieder kind.
  • Naast de reguliere lesstof besteden we ook aandacht aan andere activiteiten, zodat andere talenten van kinderen en leerkrachten aan bod komen.
  • We werken aan maximale resultaten en groeimogelijkheden voor ieder kind.
  • Het partnerschap met de ouders vinden we belangrijk. We hebben veel contactmomenten ingebouwd in ons programma.
  • Er staat een deskundig team van leerkrachten en begeleiders.

U bent van harte welkom op onze school!

Jeugdjournaal

Op woensdag 10 januari was het Jeugdjournaal in groep 7b/8, ook groep 7/8 van de Bolster was hierbij aanwezig. reden voor dit bezoek was dat het Jeugdjournaal had vernomen dat er in Eastermar n.a.v de gebeurtenissen rond de Postcodeloterij een fonds zou worden ingesteld voor mensen en instanties die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.Een aantal kinderen werd gevraagd wat zij hier van vonden.Ook de initiatiefneemster van het fonds was van de partij.

 

Uitnodiging

Aan de ouders /leden,                                                                        Eastermar 22-12-2017

Zoals u weet wordt op dit moment de fusie van de Balsemyn met De Bolster onderzocht.
In drie werkgroepen wordt onder de regie van een stuurgroep gewerkt aan een zogenaamde fusie effectrapportage. Op basis van de uitkomst hiervan, wordt een voorgenomen besluit genomen over het al dan niet fuseren.

Voordat de beide schoolbesturen (OPO Furore en PCBO Tytsjerksteradiel) dit besluit nemen en voorleggen aan de betrokken medezeggenschapsraden, willen we aan u als ouders/leden, de belangrijkste uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek presenteren en u in gelegenheid stellen om hierover uw vragen te stellen en uw zienswijze te geven. Hiervoor hebben wij op 30 januari van 19.30 tot 21.00 uur een voorlichtingsavond georganiseerd op KBS De Balsemyn.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit!


Aanwezig zullen zijn:

·         De beide directeuren: Gosse Bies  en Kees Flikkema
·         De bestuurders van PCBO Tytsjerksteradiel en OPO Furore: Jan Sijtsema en Teunis Wagenaar.
·         De projectleider, Hans van Willegen

Met vriendelijke groeten,

De Afdelingsraad en de Medezeggenschapsraad van de Balsemyn.
Gosse Bies, directeur KBS De Balsemyn.

De Medezeggenschapsraad van de Bolster.
Kees Flikkema, directeur De Bolster.

 

Stand van zaken fusie Balsemyn en Bolster

Stand van zaken werkgroepen Eastermar

De afgelopen maanden zijn de drie werkgroepen aan de slag gegaan met het uitwerken van hun adviezen ten aanzien van de fusie. Dit overleg en ook de gesprekken tussen de beide directeuren en teams zijn goed verlopen.

De contouren van hoe de nieuwe samenwerkingsschool er uit zou moeten zien, welke afspraken moeten worden gemaakt en welke uitwerkingsactiviteiten dit in de komende maanden vraagt zijn bekend. In deze korte notitie gaan wij in vogelvlucht langs de opbrengsten van de werkgroepen.  Op de voorlichtingsavond op 30 januari gaan wij daar nader op in.

 

De beide directeuren hebben gekeken naar de leerlingen voor volgend jaar, het onderwijsconcept en het aantal groepen dat ze dan willen aanbieden.

De samenwerkingsschool wordt een school met PIT omdat Plezier, Inzet en Talentontwikkeling onmisbare onderdelen zijn van een b(l)oeiende school.

Kenmerken van de school zijn:
Ruimte voor de openbare en christelijke identiteit van de twee fuserende scholen;
Aandacht voor de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen
Instructie op tenminste drie niveaus
Leerlingen leren zelfstandig werken van dag- naar weektaak
Thematisch werken en samenwerkend leren
De leraar geleidt het leren als instructeur, stimulator en coach
Er wordt gebruik gemaakt van het digibord, tablets, moderne methodes en een variatie aan werkvormen.

Op basis van het aantal leerlingen kan de samenwerkingsschool bestaan uit zeven groepen.  Met de fusiemiddelen is het mogelijk om tijdelijk met 8 groepen te gaan werken.

Dit is niet haalbaar in enkel het gedeelte van de Balsemyn. Daarom wil de nieuwe school ook graag tijdelijk (2-3 jaar), een lokaal van de huidige Bolster blijven gebruiken. Na 2-3 jaar zal het leerlingaantal  zijn gedaald en kan er  in 6 groepen worden gewerkt in het gebouwdeel van de Balsemyn.
 

Medewerkers van beide scholen krijgen een baan op de samenwerkingsschool. Deze school staat straks onder het bevoegd gezag van PCBO. Dat betekent voor de medewerkers van De Bolster dat zij van werkgever gaan veranderen. Beide besturen hebben afgesproken dit zo rimpelloos mogelijk te laten verlopen.  Onderzocht is wat de verschillen in rechtspositie zijn en hoe daar mee kan worden omgegaan. Medewerkers van De Bolster, krijgen daarnaast een terugkeergarantie naar OPO Furore van vijf jaar.

 

Er is ook gesproken over de identiteit van de samenwerkingsschool. De werkgroep werkt aan een model/werkwijze wat ervoor zorgt dat de protestant-christelijke en de openbare identiteit van de school naast elkaar kunnen bestaan en elk de ruimte en aandacht krijgen die ze verdienen.  Op het punt van  humanistisch en godsdienstig vormingsonderwijs laat de werkgroep identiteit en onderwijs zich in januari nog informeren.

 

Kees Flikkema

Gosse Bies

 

 

Slot presentatie Boem Theater

Op woensdag 13 december was de slotpresentatie door kinderen uit de groepen 4 en 5.Zij hebben met heel veel plezier deelgenomen aan een theatercursus van Boem Theater.Op de foto’s ziet u de tweede groep in actie.

 

 

 

Kerst op de Balsemyn

Nadat Sinterklaas weer naar Spanje is vertrokken hebben de Bezige Bijen de Balsemyn in de Kerstsfeer gebracht. Op de foto een impressie. Voor de viering kunt op deze link klikken: Kerst 2017 in de Hege Stins