Nieuws - Fusie besluit Balsemyn en Bolster.

Beste ouders/verzorgers en leden,

Afgelopen week hebben de twee medezeggenschapsraden van de beide scholen en de afdelingsraad van De Balsemyn ingestemd met de fusie en heeft OPO Furore formeel besloten per 1 augustus De Bolster te sluiten en tegelijk een nieuwe ontmoetingsschool in Eastermar te starten onder het bevoegd gezag van PCBO Tytsjerksteradiel. Ook de gemeente heeft vooraf hier toestemming voor gegeven.Hiermee eindigt een ingewikkeld proces om de twee scholen te fuseren.Ingewikkeld, maar met een hele goede uitkomst.
Een woord van dank is dan ook op zijn plaats aan de teams, de directies, de beide  medezeggen-schapsraden,de afdelingsraad en aan de bestuurder van OPO Furore Teunis Wagenaar.
Er volgt nog een drukke tijd om de nieuwe school  startklaar te maken voor het nieuwe schooljaar.
U wordt als ouders en leden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen door onze directeur Gosse Bies.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Jan Sijtsema
College van Bestuur PCBO Tytsjerksteradiel.

Geplaatst op: 28 Maart 2018

terug