We stellen ons voor

In dit hoofdstuk geven we een verdere uitwerking van onze visie

Inspiratie

We werken vanuit ons geloof in God en de Bijbel. Dat is vertrekpunt. Het is een fundament waar we in allerlei situaties op kunnen en willen terugvallen. In de dagopeningen en vieringen vertellen we van het leven van Jezus, de zoon van God, en willen de keuzes die Hij maakte als voorbeeld doorgeven aan de kinderen. Jezus had liefde en geduld voor de mensen. Hij ging uit van het goede van de mens. Vanuit Zijn leven worden de waarden en normen vastgesteld. ( Eerlijkheid, Respect, "Zorg" voor de ander en jezelf)Deze positieve instelling willen we in onze school vormgeven en hopen hiermee een verlengstuk van de opvoeding thuis te zijn.

Verantwoordelijkheid

Ieder kind is uniek. Uniek in zijn gevoelens en ontwikkeling. We geloven dat een kind pas dan tot zijn recht kan komen als er vertrouwen in het kind wordt uitgesproken. Het kind moet respect ervaren, respect voor zichzelf en de omgeving om ook zelf respectvol om te leren gaan met de mensen en de wereld om zich heen.Een kind moet zich vrij kunnen uiten. De leerkracht heeft hierin een verantwoordelijke taak en moet werken aan een goede vertrouwensband met het kind waardoor het zich veilig voelt. Dan is een nieuwe start ook na moeilijkheden altijd mogelijk.We proberen vaak individuele aandacht aan het kind te geven, ook buiten de lessituatie.

Geborgenheid

We streven naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en leerkrachten. Pas dan kan een mens tot ontwikkeling komen. We praten uit principe niet "over" anderen, maar vooral "met" anderen. Met open vizier. We willen binnen onze school werken aan een positief "wij-gevoel" waarbinnen iedereen zich welkom voelt. Dat betekent dat we denigrerende en/of discriminerende uitingen van kinderen en volwassen niet kunnen accepteren. We spreken elkaar daarop aan. Binnen onze school hebben we een "pestprotocol" opgesteld. Pesten blijft nooit zonder gevolgen!Door de jaarlijkse ARBO-controle wordt ook de lichamelijke veiligheid voor een groot deel gewaarborgd.

Persoonlijke ontwikkeling

Wanneer een kleuter bij ons op school komt mag het gecoached door de leerkracht al spelend de wereld ontdekken en ordenen. Zo groeit het kind toe naar de mogelijkheid met succes te kunnen leren lezen, rekenen en schrijven. We gaan uit van het natuurlijk ontwikkelingsproces. Door het circuitmodel blijft het kind ook in de jaren daaropvolgend onder begeleiding deels het stuur houden van zijn eigen ontwikkeling. Kernwoorden hierbij zijn:"eigen keuzes", "verantwoordelijkheid" en "zelfstandigheid".Hoewel we vanuit het leerstofjaarklassensysteem werken streven we ernaar de capaciteiten en kwaliteiten van de leerlingen ten volle te benutten. Een zelfstandige werkhouding vinden we hierbij belangrijk. Stap voor stap werken we hiernaar toe.We willen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind.